BejelentésÓbányai-völgy
Mert ezt látni kell!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A Mecsek lexikona
Abaliget (Nyugati-Mecsek, 209 m): a Nyugati-Mecsek északi részén épült falu; vas­út­­állomása a falutól 4 km re, a Budapest-Pécs vasútvo­na­lon van. A részben üdülő­faluvá alakult telepü­lé­sen kem­ping található, valamint mesterséges ta­vak fürdési, csónakázási lehe­tő­ség­gel. Cseppkőbarlangja ve­ze­tő­vel egész évben látogatható, turistaidényen kí­vül elő­ze­tes bejelentés alap­ján. A K jelzés a falu közelében halad el.


Abaligeti-cseppkőbarlang; Nagy Paplika (Nyugati-Mecsek): Baranyában az első vé­dett természeti érték, 1768 óta ismeretes. A barlang 500 m-es szakasza kiépített és lá­to­gatható. Patak folyik benne végig; levegőjének át­lag­hő­mér­­­séklete 12,6 oC. Gyógy­hatású barlanggá nyil­vá­ní­tot­ták; 2000-ben fel­újí­tot­ták a vi­­­lágítást és a járdákat, korlá­tokat. A Duna-Dráva Nem­­­zeti Park Igazgatóság ke­­ze­­­lésében van. A K, K■ és K+ jelzés halad erre.


Aranyhegy (Közép-Mecsek, 282 m): Pécs szőlőkkel te­le­pí­tett északnyugati részén lévő hegy, tetején a Donátusi kápolna áll. Ma már a város lakó­öve­ze­té­hez tartozik.


Arborétum(Közép-Mecsek): Komlón a Bányász-park felett a Berek utca közelében található az 1950-es években létesített arborétum. Kis patak folyik benne végig, egy kiépített forrása is van. Az arborétum csendje kellemes kikapcsolódást nyújt az arra járóknak. Szabadon látogatható.


Árpád-tető (Közép-Mecsek, 390 m): a pécs-mánfai műút leg­­magasabb pontja. A K jelzés vezet erre, amiről a KO ágazik le az Árpádtetői-forráshoz. Az er­dé­szeti központ épületeit és a MECSEXTRÉM-PARKOT találjuk itt, vala­mint itt működik a Mecseki Erdészeti Zrt. erdei iskolája is.


Babás-szerkövek (Nyugati-Mecsek): Kővágószőlős fö­lött, a Jakab-hegy déli olda­lán található, érdekes vörös ho­mokkő kép­ződmé­nyek (össze­­­cemen­tálódott kova­sa­vas ka­­­vics­­rétegek). Kiala­ku­lásuk­­hoz monda fűződik. Ré­gen a Jakab-he­gyen lakók szer­szám­kövek­nek használták ezt a kőzetet, innen a szerkő elne­­vezés. A K▲, K+ és P▲ jelzés halad erre.


Baglyas-hegy (Keleti-Me­csek, 407 m): Zobákpusz­tá­tól északra található magaslat, amely DK irányba a Hidasi-há­ton folytatódik. A K+ jelzés fut végig a gerincen.


Balázs-hegyi kilátó (Nyu­gati-Mecsek): Orfű fölött, a Balázs-hegyen áll. Elődjét 1975-ben építették fából, amely azóta összedőlt. A je­len­legi vastornyot Orfű köz­ség önkormányzata vásárolta, az új kilátót 2001 ok­tó­be­ré­ben adták át. A S▲ jelzésen közelíthető meg.


Balinca (Keleti-Mecsek): a Somlyó (Szamár-hegy) északi oldalában lévő hely neve.


Balog fája (Nyugati-Mecsek): A Herma-hegy délkeleti nyergében van egy öreg tölgyfa. Mellette fából készült emlékoszlop áll, kicsit odébb pihenőpad és asztal található. Megközelíthető a Csokonay-kút mögött meredeken a gerincre vezető úton. Petőczpuszta felől az út melletti depótól jobbra indulva erdészeti úton haladunk a fiatal erdőben, és annak a végénél találjuk a pihenőt. Valamikor ezen a területen legelő volt és itt deleltették az állatokat. Ennél az öreg lombos fánál pihent meg rendszeresen egy Balog nevű állattartó. A pihenőt 2007-ben Golubics István erdész és Baumann József készítette az erdészet támogatásával.


Balog Károly út (Közép-Me­csek): a Kardos út északi végétől a Dömör-kapuig ve­zető séta­út. Balog Károly a Me­csek Egye­sület alelnöke, majd elnöke volt. Királyi táblai el­­­nök­­­ként ő avatta fel a Misina tető első kilátóját 1908-ban.


Bánffay Simon út (Közép-Mecsek): a Kardos út végétől (Roboz pihenő) a Misina-gerincig 1305 m hosszan vezető sétaút.


Bános (Közép-Mecsek, 270 m): Orfűhöz tartozó kis te­le­pü­lés. Közkútjának vize iha­tó. A S jelzésű turista­út ve­zet rajta keresztül.


Bányászpark (Közép-Mecsek): Komlón a városközpont felett létesített emlékhely, mely az elhunyt szénbányászoknak állít emléket.


Bányász út (Közép-Mecsek): a Pécsi Parkerdőben a Tubicai oldalban, a Rotary körsé­tánnyal, illetve a Mecsek-háti mű­úttal csaknem párhuza­mos, a Lapisra vezető sétaút.


Baranya Megyei Ter­mé­szet­barát Szövetség: a Baranya me­gyei ter­mé­szet­barát szer­ve­­ze­tek szö­vetsége, a Ma­gyar Ter­­mé­szet­barát Szö­vet­ség tag­­­szervezete. 1998 óta mű­kö­dik önálló jogi sze­mé­lyi­ségű, közhasznú tár­sa­dal­mi szer­­vezetként. Címe: 7621 Pécs, Tímár u. 21.


Baranyai természetjárók panteonja (Közép-Mecsek): a Büdös-kúti kulcsosháznál, a Feri-forrással szemben lévő két kövön el­hunyt természet­já­rók emlé­kére elhe­lye­zett emléktáblák.


Bargyag (Keleti-Mecsek, 489 m): a Farkas-ároktól északra található csúcs.


Barna-kő (Keleti-Mecsek): a Sín-gödör bejáratával szem­ben, a zobák"magyar­egregyi műút nyugati felén álló szik­la­­­tömb. A Z jelzésen közelíthető meg. Innen indul a PO jelzés a Sín-gödör felé.


Bazsarózsa kulcsosház (Ke­leti-Mecsek): Püspök­szent­lászló üdülő­fa­lu­ban, a volt püspöki nyaralóval szem­ben található, a régi iskola épü­letéből ki­ala­kí­tott kul­csosház. A Z■ jelzésen érhető el.


Bertalan-kápolna (Közép-Mecsek): a Flóra pihenő "alatt", szőlők között álló ká­pol­­na. Helyén 1332-ben az Ágos­ton rendiek zárdája és temploma állott, amely a török időkben elpusztult. A mos­tani kápolnát és a tőle nyugatra állott kis házikót 1749-ben építette " az első temp­lom köveiből " egy itt re­me­te­életet élő Bertalan nevű pé­csi polgár. A házikó a min­den­­­­­kori templomszolga lakó­­he­­lye volt, amit a nép " a hagyo­mány szerint " remete­lak­nak nevezett. Az utolsó itt élő remete Halász István volt (1782), aki Fráter Anzelm néven élte magányos életét. A ká­polna Bertalan apostol ne­vét viseli, melyről az oltár­kép is tanúskodik. A ká­polnánál éven­ként augusz­tus 24-én, Szent Berta­lan napján búcsút tartanak.


Bertalan-szikla (Közép-Mecsek). Lásd: Flóra pihenő.


Betyártanya (régi) (Keleti-Mecsek, 425 m): Puszta­bá­nyán, a vadászház közelében, a fenyőerdő szélén állott ro­man­tikus, fából készült kis kul­csos­ház. Mellette tűzrakó­hely, padok, asztalok. 1996-ban lebontották.


Betyártanya (új) (Keleti-Mecsek, 425 m): Pusztabá­nyán, a régi betyártanya he­lyett 1996-ban téglából épült kis kul­csos­ház.


Bodó-hegy (Nyugati-Mecsek, 311 m): az Abaligeti-bar­lan­got magában rejtő hegy, tetején óriási töbrökkel (víz­nye­lők­kel). A K jelzés fut végig a gerincen.


Boróka-tető (Letics) (Közép- Mecsek, 483 m). Lásd: Letics-parrag.


Budafa (Közép-Mecsek): Mán­­fa községgel összeépült tele­­­pülés. Vízgyűjtő terület, köz­elében van a Sugói-rét, ahol a Rákos-völgy és a Nagy-forrás-völgy találkozik.


Budafai kőfejtő (Közép- Mecsek): a Rákos-völgy déli mel­lékvölgyében található, ma már elhagyott kőfejtő. Itt bányászták a pécsi Bazilika tornyainak építőanyagát, és innen származik a Dóm tér obeliszkjeihez használt kő is.


Büdös-kúti kulcsosház (Kö­zép-Mecsek): az orfűi mű­­úttól keletre, a gerinc mö­göt­ti szép tisztáson álló kis kul­csos­­ház, három kiépített forrás­sal. A K és S+ jelzésen érhető el.


Castrum (Közép-Mecsek): római őrtorony maradványa a vágoti gerincen, a műút mel­lett, Lapistól 400 m-re. A S jelzés vezet el mellette. Az egykor Pécs területén állt római kori település egyik északi útvédő őrhelye volt. A romok ma már nem láthatóak, azokat a műút építésekor eldózerol­ták.


Cifra-malom (Közép-Me­csek): a pécs"kaposvári műút men­tén, a Mánfától nyugatra lévő útkanyarnál álló régi malomépület, mellette er­dész­házzal. A Dél-dunán­túli Piros Túra egyik bélyegző­helye.


Cigány emlékmű (Nyugati-Mecsek): A Sás-völgy nyugati végén a P■ jelzésű turistaút mentén található. Két fából készült faragott kopjafa és egy kerék látható. A táblán a felirat: "Állíttatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a cigánytelep lebontásának 25. évfordulójára. Hetvehely, 2005. augusztus." Az emlékművet Mórácz Sándor abaligeti fafaragó készítette. A közeli forrás is innen kapta a nevét.


Cigányság emlékoszlopa (Nyugati-Mecsek): Golgotától északra a Bakonyára vezető út mentén a volt Tótvári-akna közelében található fa emlékoszlop. Az oszlop a műút keleti oldalán a vízműháztól 40 m-re található. Felirata: A Tótvári cigányság emlékére. Középen archív fotó, a hátulján pedig a kerék szimbólum látható. Az emlékoszlopot Várnai József kővágószőlősi lakos készítette 2008-ban.


Cigány-hegy (Keleti-Me­csek; 524 m): a Kis­új­bá­nya fe­­lett északnyugatra emelkedő kúp, raj­­ta épített kilátóval, ahová a szép kilátásért ér­de­mes fel­­men­­­ni.


Cigány-hegy: Mázától délre található magaslat neve. A Z+ jelzés vezet a közelében.


Cinke-tanya emlékkő (Nyugati-Mecsek): A Vöröshegyen található Volt Cinke-tanya emlékére állított kőtömb. A négy barát neve áll a kövön: Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, Millner Jenő és Millner Pál. Az emlékkőhöz a K jelzésről a KL jelzés vezet be.


Csalán-hegy (Keleti-Mecsek, 536 m): az Óbányai-völgy észak­­nyugati oldalának ge­­­rinc­­kúpja. Tö­rök kori mész­­­égető ta­lál­ha­tó a rajta át­­ve­­­zető piros sáv jelzés mellett. A P jelzés vezet át rajta.


Csepegő-árok (Keleti-Mecsek): Vékénytől déli irány­­­ba húzódó, vadregényes völgy. A Z+ jelzésű turista­­­út vezet végig rajta. Benne található a Csöpögő-forrás, érdekes sziklaalak­zatokkal.


Csepegő szikla (Keleti-Mecsek): az Óbányai-völgy­ben, a K jelzésen, a ferde vízesés mellett ta­lál­ható érdekes természeti kép­­­ződmény. A mohos, ned­ves szik­lákon mész­­tufa kép­­ződ­mé­nyek lát­ha­tók, állan­dó vízcsöpögéssel.


Csengő-hegy (Keleti-Mecsek, 492 m): Zobákpusz­tától északkeletre, a Takanyó-völgy fölött emelkedő magaslat, oldalán a Csengő-lak elne­ve­zé­sű ro­man­ti­kus erdei házi­kóval. Régi neve: Héró-hegy. A Z+ jelzés halad erre.


Cserkút (Nyugati-Mecsek, 240 m): a Jakab-hegy déli lá­bá­nál elterülő település, mű­em­­lék templommal. K▲ és P■ vezet a faluban.


Cserma-alja parkerdő (Közép-Mecsek): helyi jelen­tő­­ségű természetvédelmi terü­let Sikonda közelében. Egy több mint 200 éves legelőerdő faóriásaival találkozhat az arra járó.


Csurgó (Keleti-Mecsek): a Hidasi-völgy északi oldalán a K, S jelzések mentén a mésztu­­­fagáton lecsurgó szép vízesés. A forrás tőle távol található.


Csörgey Titus-emlék (Kö­zép-Mecsek): a neves or­ni­to­­ló­gus emlékére 1936-ban állí­­tott, Lapison található em­lék­kő.


Daindol vagy Deindol (Közép-Mecsek): a Pécs északnyugati ré­szén, Magyarürög fölött el­te­rü­lő településrész össze­fog­la­ló neve (Kis-, Közép- és Nagy-Daindol).


Dél-dunántúli Piros Túra: három megyén (Tolna, Bara­­­nya, Somogy) átvezető, Szek­szárdt­ól Siófokig tartó, piros sáv jelzésű túraútvonal (és túra­mozgalom), melynek hossza 318,5 km. A Mecse­­ken átvezető szakasza 67,2 km hosszú, Mecseknádasdtól Bükkösdig tart.


Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség: Baranya, Somogy és Tolna megye természetbarát szövet­ségei által 2000. augusztus 22-én létrehozott közhasznú tár­sadalmi szervezet. Régió­központ: Pécs.


Dobogó (Keleti-Mecsek, 594 m): Kisújbányától északra lévő hegy; több turistaút vezet át rajta. Csúcsán, Baranya és Tolna megye határán, Tolna megye legmagasabb pontján kopjafa áll. Délkeleti szegélyén található a Szószék köve.


Dombay-tó (Keleti-Mecsek): mesterséges tó Pécsváradtól délnyugatra, a Z+ jelzés mentén. Névadója Dombay János régész, aki a pécsi múzeum igazgatója volt. A tó környékén hétvégi házak, épületek állnak. A tótól északra, a Dombay-forrás fölött régi vízimalom épületét látjuk, mely egy időben turistaszálló volt, ma gyermektábor.


Dóri út (Keleti-Mecsek): az Öreg (Halász)-pataktól délre, a Kecske-hát oldalában vezető jelzetlen erdei kocsiút, Dóri László erdészről nevezték el. Nyugati magaslatán áll a 2001-ben épült Szép Ilonka kilátó. Rajta vezet a Skóciai Szent Margit történelmi tanösvény útvonala.


Dögkút-tető (Keleti-Me­csek): Kisújbányától északra ta­lál­ható magaslat, szép réttel.


Dömör-kapu (Közép-Mecsek, 402 m): a Misina délkeleti lejtő­pi­henője. Autó­busz­­forduló, büfé, a mecseki gyermekvasút egyik vég­állo­mása és a Vi­dám­park bejárata található itt. Turistautak kereszteződési helye.


Dömör-kapui turistaház (Közép-Mecsek): a ma már csak nevében ismert épületet a Mecsek Egyesület építette Hoffmann László mérnök tervei alapján. Felépítése 70 ezer pengőbe került, ebből 54 ezer volt az építkezés, 16 ezer pedig a berendezés értéke. A házban villany és telefon is volt, később vízvezetékkel is ellátták. A korabeli igé­nyek­nek mindenben megfelelő tu­rista­házként és a város pol­gárai által kedvelt ven­déglő­ként működött. 1931-ben, avatásának évében nevezték el Nendtvich Andor mene­dék­ház­nak. A leromlott állagú épületet az 1980-as években átalakították, ma szálloda (Hotel Mediterrán).


Döngölt-árok (Keleti-Me­­csek): Óbányától dél­­nyu­­gati irányba vezető meredek völgy, a Z+ jelzésű turista­út vezet végig rajta.


Dr. Horvát Adolf Olivér emlékkő (Nyugati-Mecsek): A Vörös-hegy déli oldalán a K elágazásától lefelé Z▲ jelzésen kb. 200 m-re található emlékkő. A tábla egy romantikus mészkő sziklába van vésve. Az emlékkövet 2007-ben a Mecsek Egyesület állította.


Duna Dráva Nemzeti Park: 1996-ban hozták létre a Dél-Dunántúl természeti érté­kei­nek védelmére. A Duna"Dráva Nemzeti Park Igaz­gató­­ság (Pécs, Tettye tér 9.) ter­­­mészetvédelmi felügyeleti köre Baranya, Tolna és So­mogy megyére terjed ki, a nem­zeti park területére, vala­mint a tájvédelmi kör­ze­tek­re és termé­szet­vé­del­mi terüle­tek­re.


Éger-tető (Nyugati-Mecsek): Éger-völgytől nyugatra húzódó magaslat, ahol korábban ifjúsági tábor is működött. Jelenleg pihenőhely és kilátóhely fából készült erdei bútorokkal és kilátóval. Közelében kis lefolyástalan tó található, melynek természetes forrása nincs.


Éger-völgy (Nyugati-Me­csek): a Jakab-hegy keleti lábá­nál Magyarürögön ke­resz­tül vezető völgy, igen ked­velt kirándulóközpont. Mes­­ter­­­sé­ges tó, tűzrakóhely, esőház, padok, asztalok teszik kom­for­tossá. A völgyben a K+ jelzés vezet végig.


Emil pihenő (Közép-Me­­csek): a Mandulásban, a Me­cse­­ki Kemping területén talál­ható, kőből épült em­lék­mű. Dr. Bokor Emil, kórházi fő­­or­­vos, a Mecsek Egyesület buz­gó munkása emlékére állí­tot­­ták.


Erdei-kereszt (Közép-Mecsek): A Lapis és a Zsidó-hegy között vezető S sáv jelzésen az út mellett álló fakereszt. Unferdorben József favágó emlékére állították 1928-ban, aki favágáskor itt halálos balesetet szenvedett. Baumann József 2002-ben új keresztett tervezett és készített a régi helyére. Az új kereszt felállításában a Mecseki erdészeti Rt., Mecsek Egyesület, Kovács Faüzem Kft., VI. Cserkész kerület vett részt.


Erdész-emlékmű (Közép-Mecsek): Lapison, a volt lapi­si vadászház helyén 1996-ban " a honfoglalás 1100. év­for­du­lóján " emelt em­lék­mű, mely a Mecsek hét­féle jel­lemző kőzetéből (gránit, szürke mészkő, zöld kris­tá­lyos mészkő, rózsa­kris­tá­lyos mészkő, vörös ho­mok­kő, andezit, fonolit) épült, jel­ké­pezve a honfoglaló hét tör­zset (Nyék, Megyer, Kürt-Gyar­mat, Tarján, Jenő, Kér, Ke­szi). Dr. Tóth Aladár er­dész ter­vez­te.


Erdész-emléktábla (Közép-Mecsek): a Misina alatti busz­for­dulónál és erdei parkolónál elhelyezett em­lék­táb­la, 2001-ben állították.


Erzsébet királyné emlékfája (Közép-Mecsek): Komlón a Mecsekfalui temetőben helyi védelem alatt álló kislevelű hársfa. 1899-ben ültették.


Ezeréves gesztenyefa (Kö­zép-Mecsek): Pécsbánya­te­le­pen, a sportpálya mellett, a kul­túrház udvarában valaha állt hatalmas szelíd­gesz­te­nye­fa. Csonkja megtekintésre ér­de­mes.


Farkas-árok (Keleti-Me­csek): a Hárs-hegytől Vár­alja felé vezető völgy neve. Itt ta­lál­ható a Lendület-forrás, Amália-forrás, Vadvirág-forrás, a Ka­­lán Miska kútja, valamint a Jágerok kútja. A völgyben a K+ jelzés vezet végig.


Fehér-kúti kulcsosház (Kö­zép-Mecsek): a Letics-par­rag nyugati kúpján, a TTE által épített volt turistaház, mely 1951-ben készült el. A ház a Me­csek-háti műútról kö­ze­lít­hető meg. A Fehér-kút ré­gen gémeskút volt, majd kerekes kútként működött. A ház ma kul­csosházként üze­mel, a kút vizét hidroforral juttatják fel.


Fellbach sétaút (Közép-Me­csek): a Kardos úti kul­csos­házat a Tettyével össze­kötő zöld négyzet jelzésű séta­út. Pécs testvérvárosáról, a né­met­országi Fellbachról ne­vez­ték el 1993-ban. Fel­ava­tá­sán a fellbachi termé­szet­já­rók is részt vettek.


Ferde-vízesés (Keleti-Me­csek): az Óbányai-völgyben a K jelzésen, Óbánya és Kis­új­bá­nya között található érdekes geológiai képződ­mény, híd vezet át rajta. A híd túloldalán látható a Csepegő-szikla.


Flóra pihenő (Közép-Mecsek, 404 m): 1893-ban építették az ún. "Bertalan-sziklára" a Dö­mör­-kaputól délkeletre, a Gyükés-szőlők felső részén álló szép, bástyára emlé­kez­tető kilátót. 1911-től "Flóra pihenője" a neve az addig Dö­mör­-kapui ki­látónak neve­zett építmény­nek, özv. Ha­mer­li Jánosné emlékére, és róla nevezték el Flóra pihe­nő­nek. A Ha­merli család 500 ko­ro­nás ado­má­nyá­ból újítot­ták fel.


Francia-emlékmű (Közép-Mecsek, 340 m): az em­lék­mű­­vet Zsolnay Miklós épít­tet­te a napóleoni háborúk so­rán Pécsett ápolt és itt elhunyt francia katonák em­lé­ké­re, amiért őt a francia kor­mány a becsületrenddel tün­tet­te ki. Pilch Andor ter­vezte, az emlékművet 1908. május 31-én avatták fel. Innen, a kiálló szikláról csodálatosan szép kilátás nyílik Pécs városára. Az emlékművel egyidőben készült el a Kardos úttól ide vezető sétaút, melyet annak idején Zsolnay Vilmos útnak neveztek el.


Gesztenyés (Keleti-Mecsek): Zen­gő­várkony határában ta­lál­ható védett szelídgesz­te­nyés. Itt van eltemetve " vég­aka­ra­tá­nak megfelelően " Rocken­bauer Pál; sírja mára a termé­szet­barátok "zarán­dok­he­lyévé" vált.


Gesztenyés (Közép-Mecsek): Pécsbányatelep északi végén lévő védett szelídgesztenyés.


Gubacsos kulcsosház (Nyu­gati-Mecsek): az aba­ligeti műút orfűi elágazá­sának kö­ze­lé­ben, erdészház­ból át­ala­­kított kulcsosház.


Gyarmathy Miklós kereszt (Közép-Mecsek): a Rotary körsétány Jakab-hegy felé eső, délnyugati részén ta­lál­ható útszéli fakereszt. Gyar­­mathy Miklós a mecseki turista­­­­lé­te­sít­mények fejlesz­tője volt. A keresztet a pécsi Rotary Klub állította 1930-ban.


Gyuri út (Közép-Mecsek): Pécsett, a Tettye utcától a Tettye térig vezető, 1905-ben épült, 350 m hosszú utat ne­vez­ték el így. Reéh György, városi taná­csos, a Mecsek Egye­sület igaz­gatója a név­adó, aki közreműködött az út építésében is, és akit a "Tettye királyának" is ne­vez­tek. Lakóháza ma is meg­ta­lál­ható a Tettyén.


Halász (Öreg)-patak (Keleti-Mecsek): a Réka-völgyben foly­dogáló patak, a Stein-ma­lom­nál egyesül az óbányai patakkal. A P+ jelzés vezet végig benne.


Halomsírok (Nyugati-Mecsek). Lásd: Jakab-hegyi halomsírok.


Hamedli Gyula pihenő: a Tettyétől a Dömör-kapuhoz vezető sétaúton (Irma út) lévő pihenő, melyet 1910-ben a Me­­csek Egyesület építtetett, Ha­­medli Gyula fényképész (1862"1904) hagyatékából. A S jelzés vezet rajta.


Harács-mező (Keleti-Mecsek): Óbánya közelében az északkeleti gerincen lévő terület neve. A P és Z+ jelzések metszik egymást itt.


Hármas-hegy (Keleti-Me­csek, 603 m): a Keleti-Me­csek második legmaga­sabb hegye, Hosszúhe­tény­től észak­­­­­­ra. Középső, legmaga­sabb csúcsán meteorológiai állo­­­más található.


Hármas-kereszt: Az Abaligetet Orfűvel összekötő út mentén álló kereszt neve. Valamikor három kereszt állt itt kápolnával. Ma csak egy kereszt áll, mellette emléktábla és pad lett elhelyezve.


Hárs-tető (Keleti-Mecsek, 545 m): Püspökszentlászlótól északra, a Diós-kút fölött emel­kedő magaslat. A Z jelzés vezet erre.


Hasmányi templomrom (Közép-Mecsek): Komlón a Kórház feletti erdőben a lakóházak közelében található templomrom. Az elpusztult Hasmány falu koragótikus kőtemploma volt, melynek déli oldalán kosáríves boltozatú kapuja épen megmaradt.


Havi-hegyi kápolna (Közép-Mecsek, 247 m): a ma szépen res­tau­rált kápolnát 1709"10-ben épí­tették a pestis (dög­­mi­rigy) járvány meg­­szűn­­­te után hálaadásként, az építő­­­anyagot em­beri erővel hordva fel a hegykúpra. 1780-ban a temp­lom belseje kiégett. Az oltár Mária-képét Rómából (meg­­­áld­va) hozták. A kápolnát a közelmúltban restaurálták.


Herman Ottó-tó (Nyugati-Mecsek): az orfűi tórendszer har­madik tava, Tekeres köz­ség­től északra. Halrezer­vá­tum, természetvédelmi terü­let. Nyugati oldalán a S+ jelzésen kerékpárút vezet.


Hetyey [Hettyey, Hettyei] Sámuel: pécsi püspök, 1903-ban hunyt el. Róla nevezték el a püspök­szent­lászlói Bazsarózsa kul­csos­ház és a püspöki nyaraló előtti forrást.


Hetvehely (Nyugati-Me­csek): a pécs"budapesti vas­út­­vonal mentén fekvő kis­­köz­­ség, XIII. sz.-ból való mű­em­­lék templommal. A Nyugati-Mecsekbe vezető túrák kiindulópontja lehet. A faluból indul a K▲ jelzésű turistaút, mely a Nyáras-völgyön át a Jakab-hegyre vezet.


Hidasi-völgy (Keleti-Mecsek): Zobákpusztától észak­­ra, a magyaregregyi völgy­be torkolló, hangulatos völgy, melyben több forrást (Hidasi-, Lajos-, Pius-, Wein György-, Betyár-forrás) is találunk, valamint a látvá­nyos Csurgó vízesésben gyö­nyör­ködhetünk. A K jelzés vezet végig a völgyön.


Hosszúhetény (Keleti-Me­csek): a nevének meg­fe­le­lően hosszan elterülő község a Zengő és a Hármas-hegy kö­­zött. Nevét Hetény vezérről kapta, mely való­szí­nűleg hon­­fog­­lalás kori személynév. A faluból indul a Z■ jelzés Püspökszentlászlóra.


Hotel Mediterrán (Közép-Mecsek): a volt Dömör-kapui Turistaház átalakításával épí­tett szálloda.


Hotel Kikelet (Közép-Me­csek): a Pécs városra te­kintő hegyoldalban 1937-ben épült, szép fekvésű szálloda. Építé­se­kor nagy gondot okozott a terep­rendezés, mert a turista utak nyomvonalát meg kellett változtatni.


Időjelző házikó (Pécs, Széchenyi tér): 1908. június 15-én közadakozásból fel­állí­tott kis építmény, melyben időjárás­jel­ző műszerek (ter­mo­méter, hidrométer, ba­ro­méter) vannak elhe­lyez­ve. A házi­kó­nak "kalandos sorsa" volt: pécsi polgárok alkották, Ká­ro­lyi Emil tervezte díj­ta­la­nul, Csu­kás Zoltán ingyen adta a házikót. Schön­wald Imre se­géd­kezett a műszerek beszer­zésében, Makk Lajos szob­rász­mű­vész végezte a szobrász munkát. Hamerli Jó­zsef a vaskorlátot aján­lotta fel, Hoffmann Lajos pe­dig a famunkát végezte. Az idő­jelző házikót 1938-ban el­tá­vo­lították helyéről. 1939-ben mű­szerek nélkül a Dö­mör­-kapui menedékház előtt (a Lámpás-völgy felől) állí­tották fel. Innen valamikor fel­vit­ték a Dömör-kapui busz­for­du­lóba, majd 1991-ben a Pécsi Vá­ros­szé­pítő és Város­védő Egye­sület kez­de­mé­nye­zé­sére vissza­ke­rült a Szé­che­nyi térre, és ismét " műszerek­kel el­lát­va " eredeti célját szolgálja.


Igaz Béla dr., nagyprépost: 1914"1935-ig a Mecsek Egye­sület alelnöke. 1935. szeptember 1-jén hunyt el.


Ilonka pihenő (Közép-Mecsek): a Tettye-fennsík fölött, a Miléva út mentén 1934-ben felépített, a Mecsek leg­na­gyobb, művészien meg­ter­vezett, oszlopos pihenője. Hoff­­­mann László mérnök tervezte. Dr. Kenes­sey Aladár sebész, a pécsi szemklinika alapí­­tója tervez­tette és fizette az építését, hogy felesége, Szántó Ilonka tiszte­le­té­re díszes emléket állítson. 2001-ben felújították.


Irma út (Közép-Mecsek): 1491 m hosszú, a Tettyétől a Dö­mör-kapuhoz vezető turista­út. 1905-ben készült el. Név­adója Hamedli Gyula fény­képész felesége. 1913-ban az út felénél " a vízfolyás miatt " szép fahidat építettek. A S jelzés vezet erre.


Istenáldás-völgy (Közép-Mecsek): a Letics-parragtól Pécs­bányatelep irányába hú­zó­­dó völgy. Elnevezése állító­lag a szénbányászat meg­­­­indítá­sával kapcsolatos: az első bányák tulajdonosai nagy haszonra tettek szert.


Isten-kúti (Csurgó-dülői) me­ne­dék­ház (Közép-Me­csek): az 1924-ben vásá­rolt tel­ken épült, 1928. szeptem­ber 8-án átadott menedékház, melyet a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) Pécsi Csoportja épített. So­káig hangulatos ven­déglő­ként üzemelt, majd 1980-ban bezárták. A me­ne­dékház ud­va­rában fakadt a Béke-forrás, melyet 1932-ben fog­lal­tak. A házat és a forrást az 1990-es évek végén lebontották, ma magántu­lajdonú ház áll a helyén.


István Király Szálloda (Keleti-Mecsek): a pécsváradi vár felújítása során a ko­ráb­ban turistaszállóként mű­kö­dött épületrészből kiala­kított szálloda.


Jakab-hegy (Nyugati-Me­csek; 602 m): a Nyugati-Mecsek legmagasabb hegye, mely vörös homokkőből épül fel. A hegy Szent Jakab nevét vi­seli, fennsíkját a pálos ko­los­tor romjai és érdekes geológiai képződményei miatt 1977-ben védetté nyilvá­ní­tot­ták. Számos turistaútvonal szövi át a hegyet.


Jakab-hegyi földsánc (Nyugati-Mecsek): a mintegy 3 km hosszú földsánccal való­szí­nűleg egy kora vaskori nép védte a hegy tetején lévő tele­pü­lé­sét. Régebben a kel­ták­nak, illíreknek vagy ava­rok­nak tulajdonították a földsánc építését, a legújabb kutatások szerint az ún. hallstatti kultúra népe építette.


Jakab-hegyi halomsírok (tumulusok) (Nyugati-Me­­­­csek): a Jakab-hegy fenn­sík­já­­­­nak északnyugati részén talál­ható hal­­­­mok, a földsánc által vé­­­­­­dett népek temetkezési helyei.


Jakab-hegyi pálos kolostor (Nyugati-Mecsek): a Jakab-hegy fennsíkjának tisztásán lát­­­­­­­­­hatók a kolostor romjai. Bur­­­­­­­­gundiai Bertalan, pécsi püspök építtette 1225-ben a monostort. A hegyen le­tele­pe­dett remeték az esztergomi Özséb remete követőivel egye­­­­­­­sültek. Így alakult meg az egyetlen magyar szer­ze­tes­rend, a remete Szent Pálról el­­ne­­­­vezett pálosok rendje. A ko­­lostor többször elnép­te­le­ne­dett, majd ismét működött. Be­­­­­ren­dezéseit a Pécs kör­nyé­ki települések templo­mai hasz­­­­­­­nálják. A K, Z jelzésen érhető el.


Jakab-hegyi erdészház (Nyugati-Mecsek): az 1800-as évek végén, a kolostorro­mok közelében állt erdészház, ahol a kirándulók ételt-italt vá­­sárolhattak. Ezt a szol­gál­tatást 1929-ben be­szün­tették. A II. világ­há­ború­ban a házat lerombolták.


Jánosipuszta (Közép-Me­csek): Komlóhoz tartozó kis település, a várostól északra. A P, Z+ jelzés érinti.


Jánosi Engel Adolf kastélya (Közép-Mecsek): A Komlóhoz tartozó Jánosipusztán 1900-ban épült vadászkastély gazdasági épületekkel. Jánosi Engel Adolf nevéhez fűződik a komlói bányászat elindulása. A kastély sokáig csecsemőotthon volt, jelenleg még kihasználatlan, és felújításra vár.


János-kilátó (Közép-Me­csek): a 612 m magas Tubes-tetőn, a S jelzésen, a helyszínen bányászott ter­més­kövekből 1910-ben fel­­­­­­épült kilátó. Rauch János mű­­­­­­­­­­­­szaki főtanácsos, a Mecsek Egye­­sület alelnöke tervei alap­­­­­­­­­­ján építette a Mishl Vu­­­­­­kai­­­­­­lovits cég. 32 lépcsőfok ve­­­­­­zetett a mész­kőből épített ki­­­­látó tetejére, végig korláttal el­­­­látva. A kilátó tetején is vas­­­­­­korlát volt. Nevét ter­ve­ző­jé­r­ől kapta 1918. május 12-én. 1981-ben a tubesi katonai to­­­­rony felépítésekor le­rom­bol­­­ták. Újraépítése érdekében 1991-ben " Kovács Szabó Já­nos vezetésével " létre­hoz­ták a Tubes Kilátó Ala­pítványt. A jó­­részt köz­ada­kozásból fel­épí­tett új, 22 m magas kilá­tóra " melynek második, felső ki­­­­­­látó­­­­­­szintje 16 m magasan van " 2000. ok­tó­ber 19-én került fel a tető. A kilátó ava­tása 2001. szep­tember 15-én volt. Te­te­jé­ről szép kör­pa­no­rá­­­ma nyílik a Mecsekre, tiszta idő­­ben a Badacsony körvona­lai szabad szemmel is jól lát­ha­tók.


Jószerencsét vadászház (Kö­zép-Mecsek): a Jósze­ren­csét-forrás közelé­ben, az Erzsébet út mellett álló kis va­­dász­­ház, a P+ jelzésű turistaút vezet el mellette.


Józsefháza (Közép-Mecsek): az István-aknára vezető út mentén található erdészház. Nevét a valamikor itt lakó József nevű erdészről kapta.


Kanta-vár (Közép-Mecsek, 400 m): a Misinától északra, a Tu­bestől keletre található rom. Nevéről több monda ismert (az egyik szerint Kanta rablólovagról, a másik szerint kántori nyaraló (kántor-vár) el­­­nevezésből lett Kanta-vár). Kö­zelében talál­ható a foglalt Kantavári-forrás. Pécs város la­­kóinak kedvelt kiránduló­helye. A P jelzésről a PL vezet hozzá.


Kanta-vári-barlang (Közép-Mecsek): a várrom déli ol­da­lán lévő földalatti vágat, me­lyet 1930-ban tártak fel. "A fo­lyosó 7 m hosszú, mere­de­ken lefelé ereszkedik, azután 4 m hosszú ív alakú, víz­­szin­tes rész következik" " írja a kora­beli jelentés. A bejáratot tölgyfa ajtóval zár­ták el. Ma a bar­lang nem jár­­ha­­tó, bejárata nem látszik.


Kanta-vári kőbánya (Közép-Mecsek): a Kantavári-for­rástól észak­nyu­gatra fekvő fel­ha­gyott kőbánya. Geo­ló­giai ér­­de­­kesség: triász kori bitu­­me­­nes mészkő talál­ható itt, le­­­me­­zes rétegeiben agyag- és nitrát­­sávokkal.


Kárász (Keleti-Mecsek): szép fekvésű község a pécs"szászvári műút mentén. A két világháború között népszerű nyaralófalu volt. Európa hírű ma­­dárodúkészítő műhely műkö­dött itt 1904-től év­ti­ze­de­kig, Kühnel Márton ve­ze­té­sé­vel. A faluban ta­lál­ható táj­ház­ban helytör­téneti gyűj­te­mény látható. A faluból indul a S jelzés a Vörösfenyő-kulcsosház felé.


Kardos Kálmán: főispán volt, a Mecsek Egyesület dísz­­­el­­nöke, illetve első elnöke 1891"1905-ig. 1916. június 1-jén halt meg, Hidason temették el.


Kardos út (Közép-Mecsek): a Mecsek első turistaútja, a Mecsek-kaputól a Roboz pihenőig vezet, 1026 méter hosszú. 1891-ben építették, később nevezték el Kardos Kálmán főispánról, a Mecsek Egyesület díszelnökéről. A S▲ és Z+ jelzések haladnak erre.


Kecske-hát:

1.(Keleti-Mecsek): a Zengő-vár és a Templom-hegy kö­zött húzódó széles hegyhát, rajta erdészeti út vezet;

2. (Keleti-Mecsek): Magyar­egregy­től keletre található hegyhát, a Vörösfenyő kul­­csosházhoz vezető út megy végig rajta;

3. (Közép-Mecsek): Vágot­pusz­tát a Nagy-mély-völggyel összekötő hegyhát, a piros kereszt jelzésű út vezet végig rajta.


Keresztkunyhó (Közép-Mecsek): a Mecsek-háti műút mellett, Kanta-vártól északra található hely elnevezése; favágók kunyhója állt itt. Ma a közelben erdészházat ta­lá­lunk, előtte a Mecsek leg­szebb vörösfenyő sora lát­­ható. A Keresztkunyhónál lévő kőkeresztet 1928-ban ál­­lít­­­­­­tatta fel Raab Gyula, a Városi Erdőhivatal vezetője. A P jelzés a közelében halad.


Kiss József (1858"1939): 1858. május 7-én Mesz­teg­nyőn született, Pécsett lett diák, tanár, majd fő­reáliskolai igazgató. A Mecsek Egye­sü­let alapító főtitkára, a Kiss József Asztal megalapítója, 1934-től pedig a Mecsek Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke.


Kiss József Asztal: a Mecsek Egyesület tagjainak baráti társasága volt. 1927. február havának egy péntek estéjén alakították. Az összejövetelek irányítója Kiss József volt, őt választották "Asztalfőnek" is. Halála után Reuter Camilló, mint ügyvezető állt az Asztal élén. Tevékenységüket a Me­­csek érdekében fejtették ki.


Kiss József-kilátó: a Pécs városa fölé emelkedő, 534 m ma­gas Misina tetőn, a jelenlegi Misina étterem helyén állt kilátó, melyet 1908. szeptember 13-án avat­tak fel. Építése 12 000 koro­nába került. Kiss Józsefről a ki­­látót 1916. május 21-én ne­­vez­­ték el, elismerve ezzel mun­­káját, amit a Mecsekkel kapcsolatban tett. Az új tv- és kilátótorony építésekor le­bon­tot­ták; a Zsolnay Gyárban készült, a bejárata feletti fel­ira­tot a TV-torony kilátó­szint­jének falában helyezték el.


Kis-kaszáló (Keleti-Mecsek). Két ilyen nevű hely van:

1. A Somos-hegy (510 m) olda­­­lában, a Somosi-kút for­­rás tisztása a P+, S+ jelzésen;

2. A Csengő-hegytől (492 m) északnyugatra található kis erdei tisztás.


Kis-mély-völgy (Közép-Mecsek): a pécs"abaligeti mű­­útról Mecsekszentkút előtt a Remete-rét irányába vezető völgy. A P+ jelzés vezet a völgyben.


Kis-rét (Közép-Mecsek, 400 m): a Misina északkeleti ol­­da­­lá­­ban található tisztás, kedvelt ki­­rándulóhely eső­be­állóval, tűzrakó­hellyel, asztalokkal és padokkal. Közelében találjuk a Hideg-kút forrást. A P, Z+ jelzéseken juthatunk el ide.


Kistóti-völgy (Keleti-Mecsek): Pusztabányától Püs­pök­­­­­­­szentlászló felé vezető völgy K▲ jelzéssel. A völgyben találjuk a Daragói-nagy-forrás és a Bába-kút nevű zárt forrásokat (mind­­két forrás vizét Hosszú­­­­hetény vízhálózatába kap­­csol­­­­ták).


Kis-Tubes (Közép-Mecsek, 581 m): a Misina"Tubes gerincének köztes kúpja, régi neve: Tubica. A S jelzésen érhető el.


Kis-tubesi kilátó: a Kis-Tubes csúcs nyugati oldalán álló, betonból épült kilátó, melyet Kiss Tibor tervei alapján építettek 1959-ben. Szép kilátás nyílik innen a Nyugati-Mecsekre és Pécs nyugati részére. A S jelzésen érhető el.


Kisújbánya (Keleti-Mecsek, 420 m): üdülőfalu a Keleti-Mecsek közepén. Régen üveg­huta is működött a falu­ban. Autóval is meg­­­­­­kö­­ze­­­­lít­­hető Zobákpusztá­­­­ról. A faluban vezet a K, K■ jelzés.


Komló (Közép-Mecsek): a települést már egy 1256. évi okmány említi Villa Complou néven. Az 1542. évi adólajstromban már Komlód néven szerepel. Kis település volt a nagy szénvagyont rejtő mecseki táj egyik völgyében. A szénbányászatot Jánosi Engel Adolf indította meg a XIX. sz. végén az er­dőbirtoka alatt húzódó szén­mezőkön. Aknát mé­lyített (Anna-akna), meg­építtette a Komló"Godisa vasúti szárny­vo­nalat. Később, mint már kincstári birtokon je­lentős bányafejlesztés indult, amely igazán 1950 után vált országos fontos­ságúvá. A hajdani kis tele­pü­lés helyén ún. "szo­­cia­­­­lista bánya­­város" épült, la­­kos­­­­sága mint­­­egy 30 ezerre duzzadt. Nap­­­jainkra a gaz­da­ság­talan bá­­­­nyaművelést le­állították. Komló " köz­le­ke­dési szem­­pont­­ból " közép- és keleti-me­­cseki túrák kiindulópontja lehet. A P+, Z+ fut át a városon.


Komlós-völgy (Keleti-Mecsek): a Zengő keleti oldalá­ban húzódó rövid völgy.


Korsoma-rét (Keleti-Mecsek): Püspök­szent­lász­lótól keletre, az arborétum kö­ze­lében levő rét.


Koszonya-tető (Közép-Mecsek): Komlótól délkeletre elterülő lapos hegytető, ha­tal­mas áramelosztó teleppel. A Z jelzés halad el mellette.


Kovácsszénája (Nyugati-Mecsek): Szép természeti környezetben elhelyezkedő mecseki aprófalu, a Nyugat-Mecsek és a Zselic határán. A falu melleti tó a horgászok kedvelt helye. A faluból indul a SO jelzés, mely az Orfűről érkező S+ jelzéshez csatlakozik.


Kovácsszénájai-tó (Nyugati-Mecsek): az orfűi tórendszer negyedik tagja, horgásztó.


Kozári-erdészház (Közép-Mecsek): a Letics-parrag keleti oldalán, a Mecsek-háti műút mellett található épület. Er­dész­ház volt, ma magán­­­­tu­­laj­­don­­ban van. Közelében van a Tripammer-fa (erdei pi­henő­­­­­hely) és az Andor-forrás, ahon­nan a ház a vizet kapja.


Kőlyuki-barlang (Közép-Mecsek): a Nagy-mély-völgy és a Zsidó-völgy találko­­­­­­zá­­sá­­nál lévő, már az 1920-as évek­­­­­­ben feltárt (52 m-es folyo­­­­­­­­­sóját kitisztították), termé­­­­­­szetes víztározónak hasz­­­­nált barlang. Nem lá­­to­gat­­­­­­­­­­­­ható. Az orfűi Vízfő-forrás vizét vízvezetéken juttat­­­­ták el a vágoti gerincig, ahol termé­­sze­­tes víznyelőbe engedve jutott el az iható víz a bar­­lang­­ba. Innen elvezették Kom­­ló­­ra, ahol a város víz­ellá­­tását szolgálta a dunai víz­­ve­­ze­­ték elkészültéig (1987). A P, Z jelzések mentén találjuk meg.


Kővágószőlős (Nyugati-Mecsek, 257 m): a Jakab-hegy déli lejtőpihenőjére települt község. Műemlék­temp­loma figyelemreméltó.


Köves-tető: négy ilyen nevű hely van a Mecseken.

1. (Közép-Mecsek, 463 m): Béta-akna közelében, a K jelzésen;

2. (Közép-Mecsek, 339 m): Komló, Kakasteleptől keletre;

3. (Keleti-Mecsek, 461 m): a Sín-gödör és a Vár-völgy között;

4. (Keleti-Mecsek, 475 m): Óbányától délnyugatra.


Lakkeri fenyves (Keleti-Mecsek): a Cigány-hegy nyugati oldalán lévő fenyves erdő neve. A K jelzés vezet erre.


Lámpás-völgy (Közép-Mecsek): Kanta-várnál kez­dő­dő völgy, amely Al­só­gyü­kés­­be, a külszíni szénfejtés­­­­hez vezet. Nevét onnan kapta, hogy régen a bá­nyá­szok lám­­­­­­pás­­­­sal a kezükben mentek mun­­kára, illetve munkából haza.


Lapis (Közép-Mecsek, 530 m): a Tubes északi oldalának lejtő­­pihenője. A Mecsek-háti köves­út és több jelzett turista­út találkozása. Itt található az Erdész em­lékmű (millenniu­mi emlékmű), mely a volt lapisi vadászház helyén áll, a Csörgey Titusz-emlékkő, egy erdei fakereszt (1928), va­la­mint egy kőből készült madáretető-itató, melyet az 1930-as évek­­ben létre­hozott madár­védő telepre emlé­­­­kez­­­­­­tetve épí­­tettek, tiszteletből. Turistaútvonalak sokasága fut be a Lapis fennsíkjára.


Lapisi kereszt (Közép-Mecsek): Lapison, a műutak ke­­­reszteződésében álló fakereszt. Az eredeti keresztet Rábay Gyula a Városi Erdőhivatal vezetője állítatta 1928-ban. Baumann József 2003-ban új keresztet készített, melyet elődeink emlékére a Mecseki Erdészeti Rt. Árpádtetői Erdészete, a Mecsek Egyesület, és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma támogatásával állították fel.


Lapisi vadászház (Közép-Mecsek): egykor a Lapison állt vadászház, melyet 1907-ben a város se­gít­ségével a Mecsek Egye­­­­sület újjáépített. 1908-ban verandát építettek hozzá, hogy az arra járó turisták megpi­henhessenek, a tűző naptól, esőtől védje őket a tető. Az épület 1956-ban megsemmisült, ma a helyén áll az Erdész emlékmű.


László pihenő (Közép-Mecsek): a Mecsek-kaputól északra található pihenő, melyet Zsiga Lászlónak, a Mecsek Egye­sü­let tagjának emlékére épí­tet­tek. 1926. május 17-én ké­szült el. Dr. Igaz Béla, pá­pai prelátus, a felsőház tag­ja, a Mecsek Egyesület al­el­nöke avatta fel. A pihenőt Hoff­mann László mérnök tervezte. A S▲ jelzésen érhető el.


Legénysír (Keleti-Mecsek): a Kecske-hát 492 m-es magassági pontja közelében, az erdőben található sír. Itt húzódott az I. világháborút követő szerb megszállás alatt a demarkációs vonal. Ekkor lőtték le Szegedi László 19 éves szigetvári fiatalembert, aki menyasszonyát látogatta meg a megszállt területen. Ez az esemény adta a sír elne­­­­­­vezését. Emlékét míves sír­­­­kereszt őrzi; ezt megelő­­­­zően ezen a helyen egy fakereszt állt. A P▲ jelzésen érhető el.


Letics-parrag (Boróka-tető) (Közép-Mecsek): Pécsbánya­te­lep felett elhúzódó kelet"nyugati gerinc, 483 m magas háromszögelési pont. Régen fatorony állt rajta. Kö­ze­lé­ben talál­ható a Fehér-kúti kul­csos­ház. A Z+, ZO jelzésen található meg.


Lóri (Közép-Mecsek): Vá­­­got­­­­puszta nyugati oldalában hú­­­zódó völgy. A hely a nevét onnan kapta, hogy valamikor itt keskeny nyomtávolságú kisvasút működött ami az erdei fakitermelést segítette. Két erdei házat és egy vasas ízű forrást találunk itt. A Z, S■ jelzésen található meg.


Lóri-erdészház (Közép-Mecsek): A Lóri-réten álló ház a Z, S■ jelzésen közelíthető meg. Valamikor erdészháznak épült, később az erdészet kezelésbe adta a természetjáróknak, így kulcsosházként üzemelt. 2007-től ismét az erdészet kezelésében álló ház.


Lóri-vadászház (Közép-Mecsek): A Lóri-forrás közelében a ZO jelzésen elérhető kis erdei ház. A házat 2008-ban felújították. Falára emléktáblát helyezett el a Hosszúcser Vadászegylet és az Országos Magyar Vadászkamara Baranya megyei területi szervezete a Közép-Mecsek "igaz vadászai" emlékére.


Madarak és fák napja: 1932-ben rendezte meg elő­ször a Mecsek Egyesület, mely­nek madárvédő osztálya már 1930-ban 530 madárodút helye­zett ki a Mecseken, Lapis környékén.


Madonna-kép (Közép-Mecsek): a Bánffay Simon úton, az állatkert kerítése mellett található kép, melyet Scholtz Gyula ajánlott fel. A képet Troll Ferenc pápai prelátus szentelte fel 1900-ban. A ma látható Madonna-kép felújított változat. A S▲ jelzésen található meg.


Magyaregregy (Keleti-Mecsek, 210 m): a Keleti-Mecsek északnyugati szélén fekvő köz­­ség, a Zobákpuszta"Bony­­hád műút mentén. Köze­lé­­ben van a Máré-vár. A P+ jelzés a falun megy át.


Magyar Kárpát Egyesület (MKE): az egyesület 1873-ban Tátrafüreden alakult meg Döller Antal vezetésével. Tevékenységi területe kizáró­lag a Magas-Tátrára kor­lá­to­zó­dott, fő tevékeny­sége a ma­gas­hegyi túrázás volt. Szitnya osztálya Selme­cen jött létre 1882-ben, vezetője Téry Ödön volt. Budapesti osztálya 1888-ban alakult meg.


Magyar Természetbarát Szö­vetség (MTSZ): a ma­gyar­országi természetbarát szer­­ve­zetek szövetsége. Több­­­­­szöri átalakulás után 1987 óta működik jelenlegi for­má­jában, önálló szövet­ség­ként. Kiemelten közhasznú társadalmi szervezet, mely tevékenységét több szak­ágban folytatja (gyalogtúra, vízitúra, bar­­lan­gász, hegymászó, ke­rék­­páros, sítúra, ter­mé­szet­vé­de­lem).


Magyar Természetbarát Szö­vetség jelvénye: zölddel sze­gélyezett fehér körmező, alsó egyharmadában zölddel rajzolt, egymással kezet fogó két kéz, felettük stilizált hegy­vidék; a körmező köze­péből egy tőről fakadó három szál piros alpesi rózsa (havas szépe), rhododendron faj, melynek fehér a közepe; a rajzolat körül zöld betűkkel a szövetség neve; a köriratot nemzeti színű csík szegélyezi.


Magyar Turista Egyesület (MTE): az első országos turista egyesület, 1891-ben alakult meg Eötvös Loránd vezetésével, 152 taggal. 1907. június 29"30-án Pécsett tartotta vándor­gyű­­­lését.


Magyarürög (Nyugati-Me­­csek, 190 m): a Jakab-hegy keleti lábánál lévő tele­pülés, ma már Pécshez tar­­to­zik. Területén már illír-kelta népek is laktak, s a ró­maiak nyomai is elő­kerültek. A községet Irugh néven már 1225-ben említik. Először a pálosoké, majd a pécsi püspöké volt. A törökök ki­­űzé­se után a jezsuiták kapták meg, akik a falu romos templomát újra felépítették.


Makár-hegy: Pécs nyugati részén található "ma már a város részét képező" magas­­lat. Makár Jánosról nevezték el, aki huszárezredes volt, az első, aki Pécs ost­ro­má­nál (1686. október 14-én) derék katonáival a falakat áttörvén a városba hatolt, s onnét a törököt kiűzte. Hő­sies­sé­géért egy házat, a pasa­mal­mot és a Makár-hegyet kapta.


Malom-hegy (Közép-Mecsek): a Nagy-mély-völgy és a Petnyáki-völgy szegleté­ben magasodik. északnyugati sarká­nál áll a Ciframalom.


Mandulás (Közép-Mecsek): a Misina déli lejtőpihenője a Me­csek-­háti műút leága­zá­sá­nak a szegletében, a kemping mellett. A régi neve: Cingolány-rét. A mecseki tor­na­pálya kiindulópontja, vala­mint erdei játszótér és büfé található itt. A P jelzésű turistaút halad el mellette, érinti még a P▲, S▲ jelzés is.


Mária-kápolna (Keleti-Mecsek): Püspökszentlászlón, az arborétum feletttt álló kis erdei kápolna, zarándokhely. Megközelíthető a Zengő felé haladó S jelzésről leágazó SO jelzésen. Mellette áll a Várvölgyből eltávolított Mária-kép, egy tárlón elhelyezve.


Mária-kép 1. (Keleti-Mecsek): A Várvölgyi Mária-kútnál a P jelzésen egy bükkfán elhelyezett kovácsoltvas tartóban látható kis Mária-kép. Az eredeti kép eltűnt, az új képet Baumann József helyezte el a tartóban.


Mária-kép 2. (Keleti-Mecsek): Jelenleg Püspökszentlászlón a SO jelzésen, az arborétum feletti Mária-kápolnánál álló kép. A kép eredetileg a Várvölgyi Mária-kútnál állt, de azt sajnos kidöntötték. A képoszlopot Baumann József állította.


Mária-kép 3. (Nyugati-Mecsek): A Petőcpusztán álló harangláb belső falán elhelyezett Mária-kép. A kép a püspökszentlászlói Mária-képpel megegyező. A képet Baumann József helyezte el. A K■, P■ jelzések vezetnek ide.


Mánfa (Közép-Mecsek, 203 m): a pécs"komlói műút men­­tén lévő község, Buda­­­­fá­­­­val egybeépült. A mánfa"dom­­­­bóvári műút mellett találjuk az Árpád-kori műem­­lék temp­­lomot. A Z+ jelzés vezet át a falun.


Mánfai templom (Közép-Mecsek): a XII. sz.-ból szár­­mazó műemlék temp­lom. Ro­­mán stílusban épült, majd gó­tikus stílusban bővült. Iker­ablakos tornya még fél­kör­íves, de a templomhajó már csúcsíves ablakú. Kapuja és támpillérei gótikusak.


Máré-vár (Keleti-Mecsek, 354 m): Magyaregregytől délkeletre, a Máré-völgy fö­lötti hegy­­­­­­­csúcson a S jelzésen található helyre­állí­tott várrom. Benne ré­gé­sze­ti és a környék állatait, bo­ga­rait, növényeit bemutató kiállítás van, mely télen nem látogat­ható.


Máré-völgy Vár-völgy (Keleti-Mecsek): a pécs-szászvár-bonyhádi műútból Magyaregregytől délre, a 16. kilométerkőnél leágazó, délkelet felé a Dögkút-tetőig vezető völgy. A P jelzés vezet végig a völgyben.


Máté-part (Keleti-Mecsek): a Csengő-hegytől észak­­­­nyu­­­gat­­ra a Hidasi-völgyig terjedő terület.


Máza (Keleti-Mecsek): Szász­­­­­vártól keletre lévő, vele egybeépült bányász község. 1975-ben közigazgatásilag egyesítették Szászvárral, ma már ismét önálló falu. A Z+ jelzés indul a faluból Óbánya felé.


Mecsek-csúcs (Közép-Me­csek, 534 m): a Misina tető régi neve.


Mecsek Egyesület (ME): az első pécsi természetjáró és védő egyesület, 1891. április 30-án alakult meg. Működése céljául Pécs városának és legközelebbi környékének járható utakkal történő össze­kötését, azok fenntar­tá­sát, fasorok, ültetvények ki­ala­kí­tását és a Mecsek szépí­tését tűzte ki célul. Első ve­ze­tősége az alábbi össze­té­te­lű volt:

Elnök: Kardos Kálmán, főispán; alelnökök: Bánffay Simon, közjegyző, Zsolnay Vilmos, gyáros; titkár: Kiss József, főreáliskolai tanár; igazgató: Vaszary Gyula, rendőrkapi­tány; pénztáros: Stern Károly, ügyvéd. 1914-től az egyesület tagja lett a Magyar Turista Szövetség­nek. 1945-ben a Nemzeti Sport Bizottság az egyesületet feloszlatta. 1946-ban újjáalakult, elnöke Entz Béla lett. Végül 1948-ban meg­­szűnt. 1993. április 30-án az egyesület " Kovács Szabó János kezdeményezésére " újjáalakult. Az egyesület honlapja a mecsekegyesulet.5mp.eu oldalon érhető el.


Mecsek Egyesület Barlang­kutató Osztálya: 1904-ben alakult, vezetője Myskowsz­ky Emil, bánya­fel­ügyelő volt.


Mecsek Egyesület jelvénye: álló ovális alakú jelvény, melyen felül körben a "Mecsek Egyesület", alul bal oldalt "1891", jobb oldalt "Pécs" felirat veszi körül a sárga virágú Doronicum caucasicumot (kaukázusi zergevirágot).


Mecsek Egyesület Keleti-Mecsek Osztálya: az osztály 1944-ben alakult meg, Pécs­­várad központtal, Eötvös László vezetésével.


Mecsek-háti műút (Közép-Mecsek): a Mandulástól induló, a Tubes oldalán Lapi­sig, majd onnan a vízválasztó kelet-nyugati gerincén haladó aszfalt­út, mely Árpád-tető kö­zelében ér ki a pécs-kaposvári főútra.


Mecsekjánosi geológiai feltárás (Közép-Mecsek): A Mecsekjánosiból Kisbattyánba vezető út feletti domboldalban a Déldunátúlon egyedülálló, látványos 15 millió éves kőzetfal emelkedik ki az erdő vonalából. Előtte a műúton vezet a P jelzés.


Mecsek-kapu (Közép-Mecsek): a Hunyadi János út szer­­pentinjeinek kezdetén található árkádos, bástyás építmény. 1936-ban épült, jelképesen a Mecsek hegység bejárata. 2001"2002-ben felújították. A Z+, S▲ jelzés indul innen.


Mecsekjánosi (Közép-Me­csek): Komlótól északra fekvő, a városhoz tartozó kis település. A P jelzés halad át a településen.


Mecseknádasd (Keleti-Mecsek, 190 m): a Mecsek keleti szélén épült község, a Pécset és Budapestet össze­­­kö­­tő 6-os főközlekedési út men­­tén. Régi neve: Püs­pök­­nádasd. A község temp­­­lo­­má­­ban őrzik Skóciai Szent Margit erek­lyé­jét. A Tem­­­lom­­­hegy lábánál, a te­metőben ta­­lál­­ható Árpád-kori temploma (Szent István király-templom) értékes műemlé­keink egyike. A P jelzés áthalad rajta, a K■ jelzés érinti a települést.


Mecsekrákos (Nyugati-Mecsek): Orfűhöz tartozó település a S jelzés mentén. A Toplica nevű, langyos vizű forrás található területén.


Mecsekszakál (Nyugati-Mecsek): Orfű községhez tartozó kis település a Pécsi-tó keleti oldalán, a hegy­ol­dal­ban.


Mecsekszentkút (Nyugati-Mecsek). Lásd: Szentkút.


Mecsek turistatérkép: a Mecsek első turistatérképe 1896-ban jelent meg, a Bécsi Katonai Intézet készítette. A próbanyomatot a Mecsek Egyesület választmánya ellenő­rizte 1895-ben. Méret­ará­nya 1:75 000 volt. A Me­csek turistatérkép legújabb (1:40 000 méretarányú) ki­adá­sa 2008-ban jelent meg. Spirálos változatban forgalomban van a Mecsek, Villányi-hegység turistakalauz is, melyet legutóbb 2006-ban adtak ki.


Mecseki körsétány (Közép-Mecsek). Lásd: Rotary út.


Mecseki turistaút-jelzések: 1891-től kez­dődött meg a mecseki turista­utak kiépítése és jel­zések­kel való ellátása. 1912-ig különböző színekkel je­­lez­­ték az utakat, ábrák nél­­kül. 1913-ra olyan sok jel­­zett út volt, hogy a szín­jel­zés­ről át­tér­tek a fehér alapra festett szám­jelzésre. Ilyen szám­jel­zé­ses turistautak Ma­gyar­or­szá­gon csak a Mecseken voltak. 1940-ben kb. 300 km jelzett turistaút volt a Me­csek­­­ben. Ma már ismét az országosan alkal­ma­­zott szab­­vány­­nak meg­­fe­le­­lően szín­­­jelzéseket találunk a turista­­­­utakon, 2001-ben a Mecsek­­ben 687 km jelzett út volt, melyből 2001-2002-ben 217 km hosszon "a szab­­vány­­hoz való igazítás miatt" a jelzé­­sek megváltoz­tak. 2008-ra befejeződött a forrásokhoz vezető útvonalak kijelölése, így a kirándulók a jelzett utakról a szabvány szerinti körjelzéseken könnyen megtalálhatja őket. Jelenleg 732,5 km hosszan vezetnek a Mecsekben a jelzett utak.


Mecseki zöld túra: 2001-ben a jelzésváltozások során az ad­­digi három, egymástól kü­lön álló, zöld sáv jelzésű út­­­vo­nal összekapcsolásával kialakított turistaútvonal, mely 101 km hosszan vezet vé­gig a Mecsek tájain.


Mecsextrem-park (Közép-Mecsek): Pécs határtában Árpádtetőnél található színvonalasan megépített erdei kalandpark.


Melegmányi-völgy (Közép-Mecsek): a Letics-parragtól északra vezető szép, mésztufa­gátak­kal, vízesések­kel tar­kí­tott völgy. Foglalt for­rásai az Anyák-kútja és a Melegmányi-forrás. A Mecsekben itt található a legnagyobb mésztufa-lépcsős vízesés. A P+ jelzésen közelíthető meg.


Mélyvölgyi kőfülke (barlang) (Közép-Mecsek): a Nagy-mély-völgyben, a Kánya-forrástól nyugatra ta­­lál­­ható barlang. 1930-ban, Oza­­­nich Gyula bányamérnök ve­­­­ze­té­sé­vel tárták fel a bar­­lan­­­­got, mely nyugati irányba halad, majd ív alakban délre fordul. Fel­­­tá­rásakor 34 m hossz­­ban járható volt. Ma csak barlang­­kutató ta­pasz­ta­lat­tal ren­­­del­­ke­­zők láto­gat­hat­ják, megfelelő fel­­­sze­re­léssel és szak­ve­ze­tés­sel. Ősemberle­le­tek­ről neve­­ze­­­tes. A P, KO jelzés halad el erre.


Mészáros Dezső: a TTE ügyvezető elnöke volt 1932-től. Még ebben az évben 500 pengőt adott az Istenkúti menedékház építésére.


Mésztufa-barlang (Közép-Mecsek): Pécs városában, a Tettye alsó részén található jelenleg száraz barlang. A barlangot a lefolyó forrásvízből kiváló mésztufa alkotja. Járatai csak részben természetes eredetűek. 2008 márciusa óta látogatható. Üzemelteti: Duna Dráva Nemzeti Park Igazgatósága.


Mézes-rét (Keleti-Mecsek): a zobákpuszta-bonyhádi műút mellett, Magyaregregy előtt ta­lál­ható kis rét autóspihe­nő­vel, padokkal, asztalokkal, kis tóval.


Miklós-vár (Keleti-Mecsek): a Máré-vártól keletre emelkedő magaslat.


Miléva út (Közép-Mecsek): a Tettye fennsíkról a sziklák felett, a Szaniszló útból a Hotel Kikelet felé elágazó sétaút Z■ jelzéssel, mely 1907-ben készült el. Duka Miléváról, az építtető feleségéről nevezték el.


Misina-tető (Közép-Mecsek, 534 m): a Mecsek Pécs fölött magasodó csúcsa, régi neve Mecsek-csúcs. Itt áll a pécsi tv-torony, melynek a 70 m-es magasságban lévő kilátójához lifttel is fel lehet jutni. Szép kilátás nyílik innen a városra, a környező hegyvonulatokra, és tiszta időben nagy távol­sá­gok­ra (Badacsony, Duna, Papuk hegység stb.) is ellátni. Az új torony szom­széd­sá­gá­­ban, tőle nyugatra állt va­­­lamikor a Kiss József-kilátó. A tető közelében a P, S, S▲▲ jelzések haladnak el.


M­isina-tetői meteorológiai állomás (Közép-Mecsek): 1931. augusztus 3-án kezdte meg működését. A műszerek egy része a Kiss József kilátó­to­rony­­­ban, más része annak udvarán volt elhe­lyez­ve. A tv-torony felépí­tésével egy­­ide­­jű­­leg megszüntették.


Miske-tető(Keleti-Mecsek): Kisújbányát nyugatról határo­­­ló hegyhát. A S jelzés vezt át rajta.


Mócs Szaniszló, dr. (1862"1904): ciszterci szerzetes, főgim­­náziumi tanár volt, 13 éven át a Mecsek Egyesület választmányának tagja. A magashegyi túrázást is kedvelte. Berlinben halt meg, ott is temették el. Emlékét a Szaniszló pihenő és a Sza­nisz­ló út őrzi.


Nagy-kaszáló (Nyugati-Mecsek): a Szuadó-völgy és a Száraz-kút közötti terület, a Z▲ jelzésű út mel­lett.


Nagymély-völgy (Közép-Me­­csek): a Mecsek-háti mű­úttól, a Keresztkunyhó közeli kanyartól északi irányba in­­duló völgy. Sok töbör, kő­fül­ke, barlang található benne. Foglalt forrásai: Mariska-, Kánya-, Sziklás-, Cserkész-, Bikfa-forrás. A P jelzés és részben a Z jelzés halad a völgyben.


Nagy-tó (Nyugati-Mecsek): lapos, vizenyős terület a pécs-abaligeti műút orfűi elágazásától nyugatra.


Négy fenyő kulcsosház (Nyugati-Mecsek): Orfű falu­­­ban, az egykori iskola és ta­­­nítói lakás épületéből kiala­­kí­­tott kulcsosház, az "Orfű iskola" autóbusz megállónál. Erre vezet a S, Z jel
zés.


Németdöglés (Keleti-Me­­csek): a Somos-hegy nyugati ol­­da­­lán a Vár-völgyig húzódó mély vízmosás, völgy. Neve abból a hagyományból szár­ma­zik, amely szerint sok labanc vesz­­tette itt életét. Má­­­­sok sze­­rint a német favá­gók rossz fu­­va­­rosok voltak, és meg­­­­rakott sze­­­kereikkel gyak­­ran fel­bo­rul­­tak. A P+ jelzés vezet erre.


Nendtvich Andor: magyar királyi tanácsos, Pécs város pol­gár­mestere, a Mecsek Egye­sület elnöke volt. Róla ne­vez­ték el 1931-ben a Dö­mör-­kapui menedékházat.


Niké-szobor (Közép-Mecsek): a Mecsek-kaputól nyugatra, a szerpentin úton felfelé haladva, a harmadik kanyar után található Makrisz Aga­mem­non, hazánkban élt görög származású szobrász­mű­­­­vész alkotása. 1970-ben avatták fel. Pécs egyik jel­­­­ké­­­pévé vált.


Nyárádi kunyhó(Keleti-Mecsek): a Somlyótól (572 m) északnyugatra, a Vörös­­fe­­­nyő kulcsos­ház mellett épült vadászház. Ide fut be a P+, S, S, SO, Z+■ jelzések.


Nyáras-völgy (Nyugati-Mecsek): a Virágos-völgy foly­tatásában, a Herma-hegy északi lábától Hetvehely felé induló völgy K▲ jelzéssel ellátva. A völgyben, illetve annak közelében található a Vacak-forrás, Szúnyog-forrás, Szarvas-kút és a Nyáras-forrás.


Óbánya (Keleti-Mecsek, 264 m): kis község a Keleti-Mecsekben, a hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. Az 1770 körül német nem­zetiségű lakossággal bete­lepített falu nyugati végénél kez­dődik az Óbányai-völgy vad­­re­­gényes szakasza. Em­­­­lí­­tést érde­melnek a falu " ma is dolgozó " fazekas­­mes­­te­rei. A településen végigvezet a K jelzés, keresztezi a Z+ jelzés és innen indul a K■ jelzés.


Óbányai-völgy (Keleti-Mecsek): a Stein-malomtól Kisúj­­bányáig húzódó völgy K jelzéssel ellátva. Óbánya és Kisújbánya között van a legszebb szakasza. Víz­esé­sek­kel tarkított patakkal, közepe táján a Csepegő-sziklá­­val és a Ferde-vízesés­­sel, forrásokkal a Keleti-Mecsek páratlan szép­ségű völgye.


Orfű (Nyugati-Mecsek): a kö­zépkorban is ismert kis település környékén mes­ter­sé­ges tórendszer (Orfűi-tó, Pécsi-tó, Herman Ottó-tó, Kovácsszénájai-tó) kialakí­tá­sá­val létesített üdülőközpont, mely öt község (Orfü, Te­ke­res, Bános, Mecsek­sza­kál, Mecsekrákos) összevo­násá­ból alakult ki. Területén található a Mecsek legbő­vi­zűbb karszt­for­rása, a Vízfő-forrás, Pécsi barlangkutatók-forrása, a Turista-, a Zipernovszky- és a Sárkány-forrás, valamint a Sárkány-kút időszakos karszt­forrás. Ér­de­mes megemlíteni a Sárkány-szakadék nevű, szik­lák­kal tarkított rövid völgyét, mely­ben a Sárkány-forrásig jelzett úton is be lehet menni. A völgy természetvédelmi terü­let, turistaút tovább nem vezet benne. Turistautak sokasága érinti a települést.


Országos Magyar Weekend Egyesület: az egyesület 1934-ben megjelentette az "Utaskönyv"-et, melyben Ká­­rász­­­ról, Óbányáról, Pécs­vá­rad­ról, Komlóról írnak, s tiszta, olcsó szállásokat aján­la­nak ezeken a helyeken a tu­ris­táknak.


Páfrányos (Közép-Mecsek): a Petnyáki-völgy kis tisztása a Barátság-forrás mellett a Z jelzésen. Nevét a saspáfrány itt látható gyö­­nyö­­rű példányairól kapta.


Páldy Géza: a Mecsek Egye­sület főtitkára volt 1939-től.


Pálos kolostor (Nyugati-Mecsek). Lásd: Jakab-hegyi pálos kolostor.


Pálos-templom (Közép-Mecsek): Pécsett a Hunyadi úton, a Mecsek-kapu kö­zelé­ben épült templom, a Z+ és a S▲ jel­zésű közép-me­cse­ki turista­­utak kiinduló pontja.


Pap-rét (Keleti-Mecsek): a Hármas-hegy északkeleti oldalán elterülő nagy rét, nevét onnan kapta, hogy a hosszúhetényi pap kaszálója volt. A K■ és Z+ jelzés vezet erre.


Patacs (Nyugati-Mecsek): Pécshez tartozó, ma már a várossal egybeépült település, a város nyugati szélén. Jó szőlőtermő vidék. Valamikor a pálos rend birtoka volt. Innen indul a Jakab-hegyre a P▲ jelzés.


Patacsi-mező (Nyugati-Mecsek): a Szuadó-nyereg másik neve. Itt áll a Blokkház. Kurta rétnek is hívták. A K, K+ jelzés metszi itt egymást.


Pécs-Abaliget autóút: Pécs­ről Abaligetre a Remete-réten át vezető, 16 km hosszú mű­­út, amely 1926-ban ké­szült el. E­bből ágazik el a műút Orfűre.


Pécs és vidéke vezető­könyv: ezzel a címmel jelent meg 1892-ben az első úti­ka­lauz a Me­csekről, Engel Lajos könyv­kereskedésének kiadá­sá­ban. A könyvet Kiss József, a Mecsek Egyesület titkára írta és szerkesztette.


Pécsvárad (Keleti-Mecsek, 259 m): középkori település a Mecsek legmagasabb csúcsa, a Zengő aljában. A leg­jel­lem­zőbb rá vonatkozó is­me­ret­forrás a Szent István király által alapított bencés apát­ság­gal kapcsolatos (1015). A pécs­­vá­ra­di apátság épületei (temp­­lom, monostor és a vár) fenn­­­ma­radt nyomaikban eredeti jellegükre utalóan vészelték át a történelem viha­­rait, így ma szépen rekon­­­struált álla­pot­ban ural­­ják a vidéket. A vár nyúj­tott rejtekhelyet 1129-ben Vak Béla királynak. A török ki­űzése után mind­össze húsz család maradt a tele­pü­lésen. Pécsvárad az évszáza­dok alatt szépen rendezett járási székhellyé fejlődött. A II. világháborút követő köz­igaz­­gatási átszervezések során e státusa megszűnt. 1993-ban városi rangot ka­pott. A városból indul a K+, P+, S, Z+ jelzés.


Pécs Városi Természetbarát Szövetség: a Pécs városi termé­­szetbarát egyesületek 1998-tól önálló jogi sze­mélyiségű, közhasznú tár­sa­dal­mi szervezetként mű­ködő szö­­­vet­sége, a Ma­gyar Ter­mé­szet­­barát Szö­vetség tag­szer­ve­zete.


Petőczpusztai-vadászház (Nyugati-Mecsek): Petőczpusztához közel egy fenyőrönkökből épített kis ház áll, mely az 1890-es években épült. Ekkor ez a terület uradalmi birtok volt és a pusztán 10 épület állt. A házat a vadászok használták évtizedeken keresztül. Később, az elhanyagolt romos házat Csokonay Sándor, Kiss Lajos és barátai kis átalakítással felújították. A kis ház, azóta a "csend szigete". A ház mindenkori gondozói a környék természetvédelmi őrei. Megfigyelik a környezet élővilágának változásait, és rendszeresen dokumentálják a ház naplójába, az Ordas Naplóba.


Petőczpuszta; Viganvár (Nyugati-Mecsek, 360 m): kis település volt a Jakab-hegy északnyugati oldalán a K, P■■ jelzésen. A Viganvár nevet régi csár­dá­já­ról kapta, mely "vígan várta" vendégeit. He­­lyén épült meg az urán­­­­bá­­nya IV-es légaknája, melyet mára már elbontottak. A valamikori település em­­lé­két egy harangláb és a temető né­­hány megmaradt síremléke őrzi.


Ptaček pihenő (Kö­zép-Mecsek): szép for­májú, kőből épült pihenő a Ba­log Károly út és az Irma út talál­kozásánál, a mai Dö­mör-kapui buszfordulónál a P, P+, P, S, S+■ jelzésen. 1928-ban a Mecsek Egyesület épí­­tet­te Ptaček Vik­tor­nak, a Magyar Nemzeti Bank pécsi fiók­­ja vezetőjének emlé­kére, aki aktív munkát végzett az egye­sü­let­ben.


Pusztabánya (Keleti-Me­csek, 425 m): a Hidasi-völgy völgyfőjének oldalán emelke­dő fennsík, ahol vala­mi­kor település volt és üveghuta működött, mely­nek ma­rad­ványait feltár­ták. Jelen­leg a Betyártanya nevű kul­csos­ház, valamint egy vadász­ház található itt. A K, Z, Z+▲ jelzés vezet erre.


Püspökszentlászló (Keleti-Mecsek, 360 m): Hosszúhe­­tény­­hez tartozó, attól mintegy 3 km-re északra fekvő kis község a Zengő északnyugati tövében, festői környezetben. Ma üdül­­őfalu, itt üzemel a Bazsarózsa kul­cso­s­ház. A falu neve­ze­tes­sége a volt püspöki nyaraló (ma egyházi továbbképző központ) és az arborétum. A K, S, Z■■ jelzés vezet erre.


Püspökszentlászlói arboré­tum (Keleti-Mecsek): a püs­­pök­szentlászlói kastély park­jában található ar­bo­ré­tum, melyet Hetyey Sámuel püs­pök hozott létre hat holdas terü­leten. Az arborétum láto­gat­ható.


Püspökszentlászlói püspöki nyaraló (Keleti-Mecsek): a hagyomány szerint Szent László király hajdan e vidéken vadászott. Egy alka­lom­mal hatalmas vihar érte utol, amely elől egy bar­lang­ban húzódott meg. Meg­me­ne­kü­lése emlékére ott kápolnát emeltetett. A már 1235-ben meglévő kápolnáról a régi okiratok is írnak. 1721-ben azonban csak kőhalmaz volt a he­lyén, amely mellett egy re­mete élt. 1725-ben Nessel­rode püspök templo­mot épít­te­tett e helyre. 1797-ben Ester­házy Pál László át­épít­tette a kis templomot, és mellé egy nya­ralót is emel­te­tett. Hetyey Sámuel püspök (1898-1903) restauráltatta a kápolnát és a nyaralót, va­la­mint a parkot is rendeztette. Utóda, gróf Zichy Gyula püspök működése idején restauráltatta az épület­együttest. Rövid ideig itt volt házi őrizetben Mindszenty József bíboros hercegprímás. Az épületet az 1950-es években rövid ideig turista­szál­lásnak is használták. Egy ideig szerzetes nővérek szo­ciá­lis otthona volt, ma egy­házi továbbképző köz­pont­ként működik. A kastély fölött található Szent László szobra, melyet Csukás Zoltán pécsi bádogos mester ké­szí­tett rézlemezből 1903-ban.


Rábay-fa (Közép-Mecsek): Rábay Gyula erdőmesterről elnevezett öreg tölgyfa Kanta-­­vártól északra, a Kanta-vári kő­fej­tő, a Feketekő forrás és a Ke­reszt­kuny­hó közelében. A hely turistaútvonalak találkozási pontja is egyben.


Rábay Gyula: erdőmester volt, a Mecsek nagy tisz­te­lő­je. Érdemei közé tartozik a turistautak és turista léte­sít­mé­nyek tervezése és azok épít­tetése. 1936-ban az ő tervei alapján építették (fog­lal­ták) a Rigó-kút forrást. 1941-ben a Mecsek Egyesület addigi munkájáért tiszteletbeli tagjává választotta.


Rák-vár (Keleti-Mecsek). Lásd: Réka-vár


Rákos-völgy (Közép-Mecsek): Mánfától keletre húzódó völgy, melyen végig­ha­ladva a Koszonya-tetőre jutunk fel. A Z jelzés vezet rajta végig.


Rákos-völgy (Nyugati-Me­csek): a Jakab-hegytől északkelet-délnyugati irány­ba húzódó völgy, amely a Bodor-hegy északnyugati oldalát határolja, és a Szuadó-völgybe torkollik. A völgyet a P, Z jelzés keresztezi.


Rauch János: műszaki fő­taná­csos, a Mecsek Egye­sület alelnöke volt. Ő tervezte, és róla nevezték el az 1910-ben épült tubesi János-kilátót. 1934. október 15-én halt meg.


Réka-vár (Rák-vár) (Keleti-Mecsek): a Stein-malomtól délnyugatra, az Óbányai-völgy és a Réka-völgy el­ága­zásában lévő kúpon található vár­ma­rad­ványok. A hagyo­mány szerint itt szü­letett Skóciai Szent Mar­git, Szent István kirá­lyunk unokája, aki III. Malcolm, skót király felesége lett. A vár alapterületén halad el a Skóciai Szent Margit emléktúra. A Z jelzés halad erre és erről a beágazó ZL.


Remete-rét (Közép-Mecsek, 417 m): hágó, a pécs-abaligei országút vezet át rajta. Török Antal szerze­tesről kapta a nevét, aki a kö­zeli Szentkúton élt re­me­te­ként és ide járt el­mél­kedni. A réten vala­mikor teknő­­vájó cigányok földbe ásott kunyhóik előtt végez­ték munkájukat. Ko­pá­cso­lásuktól volt hangos a környék. A hely egyben turistaútvonalak találkozási pontja is.


Reuter Camilló: egyetemi tanár, a Mecsek Egyesület alelnöke volt. Az egye­sü­let­ben végzett munkája el­is­me­ré­se­ként 1941-ben a Mecsek Egye­sület tisz­teletbeli tagjává vá­lasztotta.


Rikájó (Keleti-Mecsek): a Vár-völgyben, a Mária-kút közelében lévő terület, mely­nek nevéhez monda fűződik. A P jelzés vezet erre.


Roboz pihenő (Közép-Mecsek): a Mandulás Kem­pinget és az állatkertet össze­kötő műút északi oldalán, a P, S▲ jelzésen, a Bánffay Simon út kezdetén ta­lálható, kőből épített pi­he­nő. 1934-ben a Pécsi Rotary Klub felajánlásával épült, s Roboz Im


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!